REKRUTACJA 2023/2024

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023-2024

informujemy, iż zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się w terminie:


* 29.08.2023r. wtorek 10:00 - 12:00

* 30.08.2023r. środa   10:00 - 12:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI Z OPIEKUNAMI 

 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023/2024

W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Wnioski można składać do 13 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 w placówkach prowadzących postępowanie uzupełniające.

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych dostępny jest na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/ w  zakładce "Pliki do pobrania".

W rekrutacji uzupełniającej we wniosku wskazuje się tylko jedną placówkę.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym w wersji papierowej należy złożyć w  placówce dysponującej wolnym miejscem.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

Następnie w terminie od 6 lipca 2023 r. od godz. 12.00 do 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00. rodzice mają czas na złożenie w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane,  podpisanego oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wzór oświadczenia woli dostępny jest w „Plikach do pobrania”.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

Wykaz wolnych miejsc

 

 Rekrutacja 2023/2024

PONIŻEJ LINK DO STRONY LOGOWANIA DLA KANDYDATA

KANDYDAT

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
mają zapewnione miejsce w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w dniach 27.02.2023r.-10.03.2023r.

.

Harmonogram rekrutacji
określa Zarządzenie nr 19 PMT z dn. 25.01.2023:

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i  przestrzegać terminów:

 • 27.02. – 10.03.2023 do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru
 • do 29.03.2023 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 4.04.2023 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 4.04.2023 od godziny 12:00  do 12.04.2023 do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

  U W A G A !!! Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!

 • 14.04.2023 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Kryteria rekrutacji

KRYTERIA brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego :

 1. Wielodzietność rodziny kandydata - 128 (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata)
 2. Niepełnosprawność kandydata - 128 ( orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.)
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców - 128
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców - 128
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 128
 6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 128 ( dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)
 7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 128 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym obowiązują kryteria określone w Uchwale nr 552/17 Rady Miasta Torunia:

UCHWAŁA

 1. zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 pkt. (dokumenty potwierdzające - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie,
 2. zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt. (dokumenty potwierdzajace - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 3. ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 pkt. ( dokumenty potwierdzające - dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie, oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy,
 4. kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 pkt. (dokumenty potwierdzające - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko,
 5. uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 4 pkt. (dokumenty potwierdzające - zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie,
 6. zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 2 pkt. (oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu)

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialnośći karnej za skłądanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zawarcie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.