Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Rodzice!!!! 

Jeśli Państwa dziecko widnieje na liście kandydatów zakwalifikowanych, konieczne jest

"Potwierdzenie woli" od 06.04.2021 od godziny 12:00 do 14.04.2021r. do godziny 15:00.

UWAGA! Brak złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!


Rodzic ma do wyboru dwa sposoby potwierdzenia woli w jednostce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


 SPOSÓB 1

  1. Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:
    https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/
  2. Druk  potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.

  3. Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie,  za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).

  4. Wypełniony druk zeskanuj  lub zrób jego zdjęcie.

  5. Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej,  do której kandydat został zakwalifikowany (adresy  e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego). 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  prosimy wysłać elektronicznie na adres przedszkola  pm4@interia.pl

SPOSÓB 2

 polega na złożeniu podpisu elektronicznego (profil zaufany/podpis kwalifikowany) i skutkuje od razu odnotowaniem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ znamy tożsamość osoby wykonującej tę czynność

 LUB
 polega na dostarczeniu poprzez system VULCAN  dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanem lub zdjęciem takiego oświadczenia.


Szczegółowe informacje poniżej:

INSTRUKCJA POTWIERDZENIA WOLI


Wzór potwierdzenia woli znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania" na stronie naboru VULCAN lub  TUTAJ


 


Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Dnia 22 lutego 2021 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostały określone w zarządzeniu nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Zarządzenie nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021r.

Adres strony do naboru: 

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami ( komplet dokumentów)  w zaklejonych kopertach z dopiskiem  REKRUTACJA  należy przekazać osobie dyżurującej na I piętrze budynku przedszkola  od 22.02.2021 r. do 10.03.2021 w godzinach 6.30- 15.00

WAŻNE!!! Rodzicu potwierdzenie złożonego wniosku prześlemy na adres e-mail wpisany we wniosku.

Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach).

 

 

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2020/2021) do Przedszkola Miejskiego Nr 4 , w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w kolejnym roku szkolnym (2021/2022) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. do 15 lutego 2021 r.) złożyć w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub wysłać skan wypełnionej deklaracji na  pocztę e-mail Przedszkola Miejskiego nr 4


Wzór deklaracji do pobrania:


https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/deklaracja-kontynuacji-ed.-p-lnej-w-pm-20_21.doc_.ocr_.pdf